-- Deklaracja Dostępności --


Deklaracja dostępności oficjalnej strony internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie oraz Biuletynu Informacji Publicznej


Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
Prowadzone są działania, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Oficialna strona Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie:
• Data publikacji strony internetowej: 2010-03-15
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06

Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie:
• Data publikacji strony internetowej: 2007-01-16
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Inglot.
• E-mail: inglot@pzdkrosno.pl
• Telefon: 13 43 757 91

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie np. poprzez odczytanie niedostępnej zawartości.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej
formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

• Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie
• Adres: ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
• E-mail: kierownik@pzdkrosno.pl
• Telefon: 13 43 757 97
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Starostwo Powiatowe w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej 1, 38-400 Krosno deklaruje dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, od strony ul. Bieszczadzkiej, wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking jest bezpłatny.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno znajduje się na wysokości pierwszego piętra do którego prowadzą schody. Do drugiego wejścia znajdującego się na parterze, prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, znajdujący się przy schodach.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu zamontowano dzwonek.

Budynek wyposażony jest w windę z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz przyciskami oznaczonymi alfabetem brajla.

Winda wyposażona jest w oprogramowanie umożliwiająca ewakuację osoby niepełnosprawnej.

Schody wewnątrz budynku nie są wyposażone w poręcz przyścienną.

Korytarze oraz drzwi w budynku są szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Toalety na parterze i 3 piętrze są przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd zapewnia przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza migowego. Osoba zainteresowana powinna złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku należy zaznaczyć z jakiego tłumacza języka migowego chcieliby Państwo skorzystać (PJM – polski język migowy, SJM – system językowo migowy lub SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniemych), zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Wniosek można przesłać mailowo na adres sekretariat@pzdkrosno.pl, faksem na nr 13-43-75-829 lub złożyć osobiście w pok. 613 (wniosek do pobrania).

Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 09.12.2022 - 13:27

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot