-- O nas --

    Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie powstał (oficjalnie) 24-lutego-1999 r. na mocy Uchwały Nr IV/25/99 Powiatu Krośnieńskiego. Uchwałą tą został także przyjęty Statut, określający charakter jednostki, jej zadania
i kompetencje. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Powiatu Krośnieńskiego. Siedzibą PZD jest miasto Krosno w budynku starostwa.
    Nadzór nad dziąłalnością PZD sprawuje Zarząd Powiatu. Powiatowy Zarząd Dróg działa na terenie Powiatu Krośnieńskiego i wykonuje zadania zarządcy dróg w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

    Tryb działania:
Zarząd Dróg działa na podstawie:
    - ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z póź. zmianami),
    - uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr IV/25/99 z dnia 24 lutego 1999r.,
    - statutu PZD w Krośnie.
Do zakresu działań PZD należy wykonywanie zadań wynikających z:
    - ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póź. zmianami),
    - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zmianami),
    - statutu PZD.

     Kadra:
    W Powiatowym Zarządzie Dróg pracuje obecnie 14 osób posiadających wieloletnie doświadczenie
w drogownictwie. Są to pracownicy byłej Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Krośnie oraz Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Rzeszowie.
Copyright 2009 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie                                                                                                                                                  Stronę modyfikowano: 09.12.2022 - 13:27

Projekt i wykonanie: Grzegorz Inglot