Dz.U.97.123.780

1999-01-01 zm. Dz.U.98.106.668           art.141

                 zm. Dz.U.98.150.983            art.58

2001-01-01 zm. Dz.U.00.12.136              art.46

2003-01-01 zm. Dz.U.02.216.1826            art.4

2003-01-15 zm. Dz.U.02.240.2057            art.1

2003-12-09 zm. Dz.U.03.200.1953            art.4

2004-01-01 zm. Dz.U.03.203.1966           art.64

                 zm. Dz.U.03.217.2124            art.9

USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o finansowaniu dróg publicznych.

(Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.)

Art. 1. 1. (1) Ustawa reguluje ogólne zasady finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg publicznych oraz zarządzania nimi.

2. (2) Przepisy ustawy nie mają zastosowania do autostrad płatnych budowanych i eksploatowanych na zasadach określonych przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, z zastrzeżeniem art. 4a.

Art. 2. (3) 1. (4) Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez:

  1)  ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w odniesieniu do dróg krajowych,

  2)  samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich,

  3)  samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.

2. (5) Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin.

3. (6) W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast.

3a. (7) (uchylony).

4. Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zakładowych oraz zarządzania nimi finansowane są ze środków podmiotów zarządzających tymi drogami.

5. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

projekty ustaw

Art. 3. (8) Wydatki związane z budową, modernizacją, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi, finansowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu ustala się w ustawie budżetowej w wysokości nie niższej niż 12 % planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Art. 4. (9) (uchylony).

Art. 4a. (10) 1. Minister właściwy do spraw transportu może przekazać część środków, o których mowa w art. 3, na nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod budowę autostrad płatnych.

2. W razie wystąpienia zagrożenia w realizacji budowy autostrad płatnych z powodu braku środków na nabywanie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, procentowy udział przekazywanej części środków, o których mowa w art. 3, w wysokości do 20 %.

Art. 5. (11) Źródłem finansowania dróg publicznych są również środki finansowe określone przepisami o drogach publicznych, przepisami o transporcie drogowym i przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Art. 6. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497 i Nr 106, poz. 677) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  skreśla się art. 14;

  2)  art. 15 otrzymuje brzmienie:

"Art. 15. 1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do udziału w kosztach budowy, modernizacji oraz utrzymania dróg, jeżeli użytkowanie tych dróg jest związane bezpośrednio z potrzebami tych podmiotów.

2. Udział podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w kosztach utrzymania dróg następuje w wypadku, gdy obciążenie ruchem drogowym, wywołanym działalnością tego podmiotu, przekracza 20% ogólnego obciążenia drogi.

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udziału podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w kosztach, o których mowa w ust. 1 i 2.";

  3)  w art. 17:

a)  w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)     dróg krajowych poza granicami miast, w których przewodniczącym zarządu gminy jest prezydent miasta, oraz dróg krajowych o przeważającym ruchu tranzytowym i obwodnic położonych w granicach tych miast,",

b)  w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1)     dróg krajowych w granicach miast, w których przewodniczącym zarządu gminy jest prezydent miasta, z wyłączeniem odcinków dróg krajowych o przeważającym ruchu tranzytowym i obwodnic położonych w granicach tych miast,";

  4)  skreśla się art. 19;

  5)  w art. 23 w ust. 2 wyrazy "art. 14 ust. 1 pkt 1 lit. c)" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780)";

  6)  w art. 39 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "art. 14 ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg  publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780)".

Art. 7. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8.     Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) samochody ciężarowe o ładowności od 2 ton do 12 ton,

2) samochody ciężarowe o ładowności powyżej 12 ton,

3) ciągniki siodłowe i balastowe,

4) przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

5) autobusy.";

  2)  w art. 9:

a)  w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub wpisany do rejestru",

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a.   Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.",

c)  w ust. 2 skreśla się wyrazy "lub wpisanego do rejestru",

d)  w ust. 3:

  po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "i ust. 1a",

         skreśla się wyrazy "lub wpisany do rejestru" oraz wyrazy "lub wpisanego do rejestru",

e)  w ust. 4 i 5 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "i ust. 1a",

f)   w ust. 6 skreśla się wyrazy ", a w odniesieniu do jachtów, promów i łodzi - na której terenie są zarejestrowane";

  3)  art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

1) od samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 12 ton oraz ciągnika siodłowego i balastowego - 1.500 zł,

2) od samochodu ciężarowego o ładowności od 2 ton do 12 ton, przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton oraz autobusu - 1.159,87 zł.";

  4)  w art. 11 w ust. 3 wyrazy "w art. 10 ust. 1" zastępuje się wyrazami "w art. 10";

  5)  w art. 12:

a)  w ust. 1 skreśla się pkt 3,

b)  skreśla się ust. 2 i 3;

  6)  w art. 20 w ust. 1 po wyrazach "w art. 10" skreśla się wyrazy "ust. 1".

Art. 8. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722 i Nr 123, poz. 776) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  w art. 37 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "17 i 19" zastępuje się wyrazami "17, 19 i 21";

  2)  w załączniku Nr 6 dodaje się poz. 21 w brzmieniu:

 

 

 

 

 Poz.

 

Symbol SWW

 

Nazwa towaru (grupy towarów)

 

"21

bez względu na

symbol SWW

 

Gaz wykorzystywany do napędu pojazdów samochodowych

oraz napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg"

 

 

 

 

Art. 9. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794, z 1996 r. Nr 149, poz. 704 i Nr 156, poz. 774 oraz z 1997 r. Nr 79, poz. 484, Nr 193, poz. 734 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  w art. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6)          subwencja ogólna i subwencja drogowa ustalane według zasad określonych w niniejszej ustawie.";

  2)  art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. Każda gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną oraz subwencję drogową.";

  3)  art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. 1. Łączną kwotę subwencji ogólnej dla gmin ustala się jako sumę nie mniejszą niż 7,5% planowanych dochodów budżetu państwa oraz kwot wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w art. 15a.

2. Kwotę subwencji drogowej ustala się w wysokości nie mniejszej niż 6,66% planowanych w ustawie budżetowej wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.";

  4)  po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu:

"Art. 12b. Subwencję, o której mowa w art. 12 ust. 2, Minister Finansów przekazuje gminom w dwóch ratach w terminach do dnia 31 maja i 31 października każdego roku.";

  5)  w art. 15b w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a)        rocznej kwocie subwencji drogowej przyjętej do projektu ustawy budżetowej w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy,";

  6)  po art. 27e dodaje się art. 27f w brzmieniu:

"Art. 27f. 1.       Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia w porozumieniu ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zasady i tryb przyznawania gminom subwencji drogowej, o której mowa w art. 12 ust. 2.

2. Wysokość subwencji, o której mowa w ust. 1, dla każdej gminy w 1998 r. nie może być niższa od utraconej kwoty dochodu z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych z roku 1997, zwaloryzowanej wskaźnikiem, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780)."

Art. 10. W ustawie z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.          Gminy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, przejmują od wojewodów, do prowadzenia jako zadania własne, zadania określone w art. 2 ust. 3 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780), a także w art. 22 ust. 1 pkt 1 i w art. 40 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123, poz. 780).";

  2)  w art. 5:

a)  w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3)   art. 2 ust. 3 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780),"

b)  w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 3".

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., z wyjątkiem wchodzących w życie z dniem ogłoszenia:

  1)  art. 3, art. 4 i art. 9, które mają zastosowanie do projektów ustaw budżetowych począwszy od projektu na 1998 r.,

  2)  art. 7 pkt 3 i 5, które stosuje się do wydania aktów wykonawczych do ustawy, o której mowa w art. 7.